عملیات آرماتور بندی فنداسیون گالری فرهنگسرا به اتمام رسید.

سالن گالری پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 97/03/19  آماده اجرای بتن ریزی گردید.

20 خرداد 1397

اتمام عملیات آرماتور بندی و ستون های دیوار برشی فرهنگسرا به منظور بتن ریزی

عملیات آرماتور بندی و میلگرد و دیوار برشی قسمت گالری فرهنگسرا به انمام رسید.

17 خرداد 1397

اتمام اجرای قالب بندی فنداسیون ضلع جنوبی قسمت گالری فرهنگسرا

فاز دوم قالب بندی ، تسطیح رمپ و فنداسیون سالن گالری در ضلع جنوبی فرهنگسرا  آغاز شد.

24 دی 1396

عملیات بتن ریزی قسمت گالری فرهنگسرا آغاز گردید.

با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای بتن ریزی سالن گالری فرهنگسرا در مورخ 96/10/11 آغاز گردید.

12 دی 1396

انجام عملیات آرماتور بندی دیوارهای برشی قسمت گالری فرهنگسرا

اجرای ریشه گذاری فنداسیون فرهنگسرا د ر قسمت گالری و دیوار برشی آن در مورخ 96/10/01 آغاز گردید.

04 دی 1396

اتمام عملیات آرماتور بندی سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

عملیات آرمانور بندی سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/26 به اتمام رسید.

28 آذر 1396

آغاز اجرای آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

عملیات آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/02 آغاز گردیده است.

08 آذر 1396