اجرای عملیات حفر گود در خیابان دکتر حسابی جنوبی جهت هدایت آب های سطحی

طرح ایجاد محلی برای هدایت آبهای سطحی در خیابان دکتر حسابی در مورخ 97/04/12 آغاز گردید.

20 تیر 1397

عملیات گودبرداری و خاکبرداری بازار موبایل شهر ملارد

عملیات گودبرداری و خاکبرداری بازار موبایل شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395