تعویض جداول خیابان 555 سرآسیاب آغاز گردید.

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جداول کوچه شانزدهم خیابان 555 تعویض گردید.

19 آذر 1396

جدولگذاری خیابان های بلوار آزادگان آغاز گردیده است.

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جدولگذاری کوچه های خیابان آزادگان در مورخ 96/08/06 را آغاز نموده است .

09 آبان 1396

اتمام دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده

با نظار ت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده به اتمام رسید . 

09 دی 1395

بازگشايي چاه مسدود شده در بن بست ٢٠ خیابان طالقاني شمالي

به همت واحد امانی شهرداری ملارد چاه مسدود شده در بن بست ٢٠ خیابان طالقاني شمالي بازگشایی شد . 

06 دی 1395

احداث نهر عرضی در خیابان چناران

به همت واحد امانی شهرداری ملارد نهر عرضی در خیابان چناران احداث شد . 

05 دی 1395

اصلاح جداول انتهای خیابان دکتر حسابی ورودی میدان زباله

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح جداول انتهای خیابان دکتر حسابی وردوی میدان زباله انجام شد . 

05 دی 1395

اصلاح هندسي و ايجاد نهر خیابان ايثارگران ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح هندسي و ايجاد نهر خیابان ايثارگران ملارد انجام شد . 

05 دی 1395